استایل WINTER یونی فایت زمستانه

ورزشکاران می‌بایست (رنگ لباس آبی یا قرمز) پس از گذراندن 105 متر اسکی استقامت در سطح مسطح در برف و پرتاب چاقو، شلیک اسلحه با تفنگ پینت بال، در 2 راند 4 دقیقه‌ای روی برف در بخش گراپلینگ و مبارزات ترکیبی به مبارزه خود ادامه دهند.