استایل Optical Zone یونی فایت - عبور از موانع

ورزشکاران می‌بایست (رنگ لباس آبی یا قرمز) از موانع تعریف شده در حداقل زمان عبور نمایند.