استایل گراپلینگ یونی فایت (GI-NOGI)

ورزشکاران (رنگ لباس آبی یا قرمز) پس از گذراندن موانع می‌بایست یا بر روی رینگ یا بر روی تشک در 2 راند 3 دقیقه‌ای بدون ضربات دست و پا فقط فنون پرتابی و خلاف مفصل و ادامه مبارزه در خاک، به مبارزه خود ادامه دهند.