استایل CLASSIC یونی فایت

ورزشکاران (رنگ لباس آبی یا قرمز) پس از گذراندن موانع می‌بایست یا بر روی رینگ در 2 راند 3 دقیقه‌ای مبارزات ترکیبی به همراه ضربات دست و پا فقط فنون پرتابی و خلاف مفصل و ادامه مبارزه در خاک، به مبارزه خود ادامه دهند.